Dane kontaktowe
Nasze produkty

Garaże blaszane

Bramy garażowe

  • brama garażowa 240x210 blaszana uchylna
  • brama garażowa na zamówienie
  • sterowniki do bram na pilota
  • drzwi metalowe

Wypożyczalnia przyczep

Regulamin wypożyczalni przyczep

Wypożyczalnia czynna od poniedziałku do piątku w godz: 8.00 - 19.00, soboty 8.00 - 13.00
W niedzielę wypożyczalnia jest nieczynna.

1. Do spisania umowy najmu przyczepy wymagany jest dowód osobisty lub prawo jazdy.
2. Klient ma obowiązek zapoznać się ze stanem technicznym wypozyczanego sprzętu, w szczególności ze stanem ogumienia i instalacji oświetleniowej.
3. Najemca zobowiązuje się do zwrotu przedmiotu najmu w stanie nie pogorszonym ponad zużycie wynikające z prawiodłowej, normalnej eksploatacji.
4. Klient wnosi opłaty w wypozyczalni wg cennika tam obowiązującego
5. Brak zastrzeżeń do stanu technicznegoprzyczepy-lawety kwituje własnoręcznym podpisem na umowie wypożyczenia
6. Za utracony lub zniszczony sprzęt klient płaci wg cen wolnorynkowych, obowiązujących w dniu ściągnięcia nalezności
7. Za pozostałe szkody w czasie użytkowania przyczepy w całości odpowiada klient
8. Wynajmującemu przysługuje prawo dochodzenia szkody w pełnej wysokości
9. Wynajmujący upoważniony jest do pobrania z przedmiotowej kaucji kwot na pokrycie ewentualnych zobowiązań najemcy w stosunku do wykonującego między innymi z tytuły uszkodzenia przyczepy
10. Czynsz płatny jest z góry nie później niż w chwili wydania przedmiotu najmu
11. Najemca zobowiązany jest do używania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami eksploatacji tego typu urządzeń oraz zgodnie z postanowieniami prawa o ruchu drogowym
12. Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwości pobrania kaucji do wysokości wartości przyczepy lub odmówienia wypożyczenia bez podania przyczyny
13. Nie zwrócenie lub zwrócenie w stanie uszkodzonym i nieuregulowanie należności za uszkodzenia, względne przekroczenie ustalonego w umowie terminu bez powiadomienia wypożyczalni, po 7 dniach zwłoki spowoduje skierowanie sprawy do sądu. Wszelkie koszty związane z odzyskaniem sprzętu lub należności od klienta (łącznie z kosztami pośrednimi i sądowymi) ponosi wypożyczający
14. Po zakończeniu najmu strony wspólnie ustalają stan techniczny przedmiotu najmu. W wypadku powstania w przedmiocie najmu uszkodzeń wynikłych z nieprawidłowej eksploatacji przedmiotu najmu przez najemcę lub powstałych z innej przyczyny, wynajmujący uprawniony jhest do pokrycia z wypłaconej przez najemcę kaucji
15. Wynajmujący ma prawo do wypowiedzenia umowy w każdym czasie i ze skutkiem natychmiastowym w wypadku:
a) oddania przez najemcę osobie trzeciej przedmiotu najmu do bezpłatnego uzytkowania lub pod najem bez zgody wynajmującego,
b) użytkowania przez najemcę przedmiotu najmu niezgodnie z zasadami eksploatacjitego typu urządzeń oraz niezgodnie z postanowieniem prawa o ruchu drogowym
16. W razie konieczności dokonania konieczności napraw w przedmimocie najmu, powstałych z winy najemcy i wynikających z nieprawidłowej eksploatacji przedmiotu najmu, najmeca zobowiązuje się również do zapłaty kwoty będącej równowartościa czynszu za używanie przedmiotu najmu gdyby nie był on w naprawie, jeśli czas postaju przekroczy 2 doby
17 Najemca zobowiązany jest do zwrotu przyczepy do miejsca, z którego została ona wypożyczona, w przypadku nie wywiązania się przez najemcę z powyższego zobowiązania, wynajmujący obciązy go pełnymi kosztami transportu z miejsca położenia, w którym znajduje się przyczepa po wygaśnięciu umowy najmu, do miejsca, z którego przyczepa została wypożyczona. Koszt transportu ustalony zostanie na podstawie wystawionej przez firmę transportową faktury VAT w oparciu o stawki uzgodnione pomiędzy wynajmującym, a firmą transportową.
18. W przypadku zwrotu przyczepy po upływie terminu określonym w umowie, najemca zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości czynszu za każdą kolejna rozpoczętą dobę opóźnienia chyba, że najdalej na 24h przed upływem umowy przedłuży czas trwania umowy.
© Copyright by "Test" Stanisław Ryś